Privatlivspolitik Helbredsattesten

1. Dataansvarlig

Flyvelæge Maryanne Irene Gundestrup er dataansvarlig for behandling af dine personlige data.

2. Kontaktoplysninger

Helbredsattesten

Rødovre Centrum 529

2610 Rødovre

CVR.nr.: 33536836

Telefon: (+45) 30746079

Mail:

Hjemmeside ; www.flyvemedicin.dk

3. Indsamling, brug og videregivelse af persondata

 • Fra dig indhentes: Cpr-nr., navn, tidligere navn, adresse, telefonnr., mailadresse, certifikat nummer, stillingsbetegnelse samt helbredsoplysninger i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herunder ”Application form for a Medical Certificate” udgivet af Trafikstyrelsen.
 • ”Application form for a Medical Certificate” udfyldes af dig før undersøgelsen og underskrives af dig og flyvelægen ved konsultationen.
 • Er der tale om en ansøgning om førstegangsudstedelse eller i tilfælde af ændringer siden sidste medical skal ansøgeren medbringe udskrift fra sundhed.dk.
 • Ved behov for yderligere materiale, f.eks. fra praktiserende speciallæger, offentlige eller private sygehuse, er det din opgave at fremskaffe disse oplysninger.
 • Under konsultationen sammenholdes data og berigtiges således, at der ikke sker forveksling/forbytning af data.
 • Under konsultationen foretages en objektiv undersøgelse, og resultaterne nedskrives fx i den til enhver tid gældende ”Medical Examination Report” udgivet af Trafikstyrelsen.
 • Såfremt du opfylder de helbredsmæssige krav for et ansøgt Medical Certificate, udstedes det til en hver tid gældende ”Medical Certificate”, udgivet af Trafikstyrelsen. Originalen får du med, mens en kopi gemmes som en del af journalmaterialet.
 • Hvis foreskrevet optages EKG og audiometri. Dokumenterne gemmes elektronisk.
 • Pdf-dokumenter fremsendes krypteret til relevante offentlige myndigheder herunder Trafikstyrelsen via Virk.dk.
 • Forud for konsultationen oplyses du per telefon at fremsendte kopier pr mail fremsendes på eget ansvar da mail ikke er krypteret. Fremsendelse med almindelig anbefales for at sikre persondata sikkerhed.

4. Formål med behandling af persondata

At gennemføre flyvemedicinske samt andre helbredsmæssige undersøgelser.

5. Det retlige grundlag for databehandlingen

Retsgrundlaget for databehandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (kontraktforhold) og 6, stk. 1, litra a (samtykke) samt anden relevant lovgivning for gennemførelse af helbredsundersøgelser.

6. Opbevaring og sletning af persondata samt datasikkerhed

Opbevaring, håndtering og videregivelse af persondata sker i overensstemmelse med Helbredsattestens data security politik samt gældende lovgivning herunder GDPR og Journalføringbekendtgørelsen (BEK nr. 1225 af 8 Juni 2021).

Persondata, som ikke er elektronisk, opbevares utilgængeligt for uvedkommende og i aflåst tilstand.

Alle data skannes til elektronisk journal.

Journaldata slettes efter udløb af opbevaringsperioden som følger af Journalføringsbekendtgørelsens §35.

Journaler af betydning for en klage-, tilsyns-, eller erstatningssag skal opbevares, så længe vedkommende sag verserer efter opbevaringsperiodens udløb.

Helbredsattestens personale er underlagt lovgivningsmæssig tavshedspligt i henhold til Forvaltningslovens § 27 og Straffelovens § 152ff. Tavshedspligten gælder også efter ophør af Helbredsattestens virksomhed.

7. Overførsel til tredjelande uden for EU/EEA

Dine persondata bliver alene overført til tredjelande uden for EU/EEA, såfremt dette er nødvendigt i henhold til lovgivningen eller såfremt du anmoder Helbredsattesten om dette.

8. Retten til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Helbredsattesten behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

9. Retten til sletning

Du har i følgende tilfælde ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden Helbredsattestens almindelige tidspunkt for sletning indtræffer:

 • Personoplysningerne er ikke længere nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet.
 • Du har trukket et samtykke tilbage og der er intet anden databehandlingsgrundlag
 • Du har gjort indsigelse mod databehandlingen og der findes ikke legitime grunde til at fortsætte databehandlingen
 • Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.
 • Personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse som Helbredsattesten er underlagt
 • Personoplysningerne er blevet indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester

Selv om du altid har ret til at bede om sletning af dine personoplysninger, så er Helbredsattesten ikke altid forpligtet til at slette oplysninger.

Helbredsattesten kan f.eks. være forpligtet til at behandle oplysninger i henhold til gældende lovgivning eller for at kunne levere en aftalt ydelse.

Helbredsattesten vil foretage en konkret vurdering, baseret på de konkrete forhold i den enkelte sag.

10. Berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine personoplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis det vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

11. Indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod Helbredsattestens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, i følgende situationer:

 • Databehandling mhp. direkte markedsføring. Behandles personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, har du ligeledes ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring.
 • Databehandlinger baseret på interesseafvejning eller samfundsinteresser. Baseres behandlingen af dine personoplysninger på Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e) eller f) (interesseafvejning), har du til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

Helbredsattesten vil foretage en konkret vurdering, baseret på de konkrete forhold i den enkelte sag.

12. Begrænsning

Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset i følgende tilfælde:

 • Hvis du mener at oplysninger er forkerte.
 • Hvis du mener at databehandlingen af dine oplysninger er ulovlig.
 • Hvis Helbredsattesten ikke længere har brug for at behandle oplysningerne til et givent formål.
 • Hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen (ift. Databeskyttelsesforordningens
 • artikel 21, stk. 1)

Hvis du har ret til at få begrænset databehandlingen, må Helbredsattesten fremover kun behandle personoplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

13. Dataportabilitet

Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • Databehandlingen er baseret på samtykke eller kontrakt.
 • Databehandlingen foretages automatisk.
 • Oplysningerne er nogle du selv har givet til Helbredsattesten.

14. Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis Helbredsattesten behandler dine personoplysninger på baggrund af et samtykke, du har givet, har du altid adgang til at tilbagekalde samtykket.

15. Klageinstans

Du har mulighed for at klage over Helbredsattestens behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: http://www.datatilsynet.dk